Termeni si conditii

 • OBIECTUL CONTRACTULUI
 1. PRESTATORUL asigura BENEFICIARULUI efectuarea transportului uneia, doua sau trei motociclete.
 2. Locatia intalnirii, respectiv locatia destinatiei vor fi mentionate de catre BENEFICIAR in ANEXA 1 atasata acestui contract.
 3. Transportul se va efectua exclusiv pe drumuri publice asfaltate.
 4. Locatia de plecare sau destinatie sa fie orasul Bucuresti
 • DURATA CONTRACTULUI
 1. Prezentul contract se încheie pentru o durata de 24 ore si intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti.
 2. Durata prezentului contract poate sa fie prelungita conform ANEXA 1, atasata la contract
 • OBLIGATIILE PRESTATORULUI / PRESTATORUL se obliga sa:
 1. Sa asigure mijlocul de transport in stare corespunzatoare, la data si ora fixata;
 2. Sa incarce motocicletele pe remorca si sa intocmeasca documentele de transport;
 3. PRESTATORUL poate angaja serviciile oricarui alt transportator in scopul indeplinirii prezentului contract, in totalitate sau a unei parti din acesta, iar numele fiecarui transportator subcontractat va fi pus la dispozitia BENEFICIARULUI, la cerere;
 4. Sa ofere bon fiscal, ori la cerere factura fiscala pentru serviciile prestate;
 5. PRESTATORUL isi rezerva dreptul de a refuza cursa daca transportul bunului nu prezinta siguranta in trafic;
 • OBLIGATIILE BENEFICIARULUI / BENEFICIARUL se obliga sa:
 1. Expeditorul garanteaza ca este fie proprietarul motocicletei/motocicletelor, fie ca este autorizat în numele proprietarului sa accepte si sa reprezinte prezentele conditii;
 2. Sa prezinte act de provenienta a motocicletei (talon / carte identitate / contract vanzare – cumparare / factura de achizitie / etc…);
 3. Sa achite contravaloarea serviciilor prestate de catre PRESTATOR;
 4. Sa plateasca taxa de stationare conform ANEXA 1, atasata la contract;
 5. Sa faciliteze accesul catre motocicleta/motociclete, deoarece PRESTATORUL nu are obligatia de asigura mutarea din curti, apartamente, garaje sau alte locatii, pana la platforma de transport.
 • GARANTII / PRESTATORUL
 1. Garanteaza pentru efectuarea transportului intr-un mod corect si in conformitate cu standardele de calitate a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
 2. La cererea BENEFICIARULUI, PRESTATORUL poate contracta serviciul de asigurare a bunurilor transportate prin emiterea unei polite de catre o alta companie, terta parte, contra unei sume ce va fi mentionata la ANEXA 1, atasata la contract
 • VALOAREA CONTRACTULUI
 1. BENEFICIARUL va achita PRESTATORULUI contravaloarea serviciilor prestate in functie de pachetul ales imediat ce se ajunge la destinatia indicata de catre BENEFICIAR, cash sau cu cardul prin POSul pus la dispozitie de catre PRESTATOR, acesta eliberand bon fiscal sau la cerere factura fiscala.
 2. Pentru transporturile ce necesita deplasare in afara orasului Bucuresti este necesara plata integrala in avans conform ofertei de pret inaintate.
 3. Pentru transporturile ce depasesc distanta de 45km in Bucuresti si pentru transporturile intre orase, plata serviciului se calculeaza in functie de kilometrii tur-retur.
 4. Tarifele practicate de PRESTATOR pentru efectuarea Transportului sunt prezentate în ANEXA 1, atasata la contract.
 5. PRESTATORUL garanteaza ca nu va modifica aceste tarife, în ceea ce-l priveste pe BENEFICIAR, pe toata durata de valabilitate a contractului.
 6. Se va percepe o taxa de interventie rapida pentru solicitari ce vor fi efectuate in afara orelor de program, respectiv L – V 08:00 – 17:00 / S – D 08:00 – 14:00, mentionata in ANEXA 1, atasata la contract.
 • RASPUNDEREA PARTILOR
 1. Partile datoreaza penalitati de întârziere în cuantum de 1% din valoarea contractului, pentru fiecare zi în cazul neîndeplinirii la termen a obligatiilor ce le revin.
 • FORTA MAJORA
 1. Orice împrejurare independenta de vointa partilor contractante, intervenita dupa data semnarii contractului si care împiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, calamitati, furtuna, inundatie, incendiu, orice alta catastrofa atentat terorist. Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte imediat cealalta parte.
 2. Dupa incetarea cazului de forta majora, partea care l-a invocat, isi va relua obligatiile contractuale in termen de 3 zile si va anunta cealalta parte. Daca nu procedeaza la anuntarea, in termenele prevazute mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
 • LITIGII
 1. Orice litigiu decurgând din prezentul contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea contractului se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.
 • INCETAREA CONTRACTULUI /   Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
 1. Expirarea termenului pentru care a fost incheiat;
 2. Rezilierea de catre oricare dintre partile contractante;
 3. Prin finalizarea prestarii serviciilor de transport de catre PRESTATOR la locul indicat de BENEFICIAR a uneia sau mai multor motociclete.

Download